Spørgsmål og svar
Mini-ordbog til en renoverings-/helhedsplan

Skema A
Skema A er et dokument, som bruges til at søge om økonomisk støtte hos Landsbyggefonden til alment nybyggeri eller renovering. Ansøgningen indeholder et overslag over udgifter i byggesagen samt en beskrivelse af projektet, finansiering og husleje.

Skema A-ansøgning skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde, organisationsbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Skema B
Skema B er en ansøgning til Landsbyggefonden om godkendelse af byggesagens budget. I skema B-ansøgningen dokumenteres resultatet af prisindhentning for entreprenørarbejdet.

Skema B skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen, af beboerne på et afdelingsmøde og af Landsbyggefonden.

Skema C
Skema C er et skema for ansøgning om godkendelse af byggesagens regnskab. Skema C skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Byggeudvalget er byggesagens ambassadører.

Et byggeudvalget består af:

  • repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen/boligafdelingen, som varetager beboernes interesser
  • en projektleder, der har det daglige ansvar for byggesagens økonomi, planlægning og gennemførelse
  • repræsentanter fra rådgiverfirmaet.
  • I større byggesager deltager ofte også en repræsentant fra organisationsbestyrelsen.

Formålet med et byggeudvalg er at samle alle parter i byggesagen for at sikre et godt samarbejde. Udvalget nedsættes på et beboer-/afdelingsmøde, når byggesagen begynder.

Byggeudvalg, følgegruppe eller helhedsplanudvalg 

I nogle tilfælde kaldes byggeudvalget for følgegruppe eller helhedsplanudvalg. Det er flere betegnelser for den samme funktion.

Byggeudvalget er ikke direkte involveret i sagsbehandlingen. Det er projektlederne, der igangsætter byggesagen, indhenter tilbud og har dialogen med rådgivere.

Entreprenøren udfører det bygningsarbejde, der er aftalt i kontrakten med Bo-Vita.

Ændringer skal aftales med byggeudvalget. Projektlederen kan i det daglige være nødt til at træffe beslutninger, der efterfølgende fremlægges for byggeudvalget.

Det er rådgiveren, der har kontakten til entreprenøren.

Rådgiveren er den byggetekniske ekspert – det vil typisk være et arkitekt- eller ingeniørfirma. Rådgiveren udarbejder tegningsmateriale og beskrivelser af byggeriet til brug for udbudsmaterialet. Desuden fører rådgiver tilsyn med byggeriet og har ansvaret for byggeledelsen under byggeriet.

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fondens formål er at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem tilskuds- og låneordninger. Fondens midler fremkommer ved indbetaling af bidrag fra de almene boligafdelinger i Danmark.

Se Landsbyggefondens hjemmeside, hvis du vil vide mere.